PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức
Những năm qua, đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Kạn luôn được các cấp, các ngành quan tâm phát triển và có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Kạn là 12.261 người. Về trình độ chuyên môn, tiến sĩ và chuyên khoa II có 34 người; thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa I là 799 người. Như vậy, đến hết năm 2021, số công chức, viên chức có trình độ trên đại học trở lên tăng gấp đôi, số thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I tăng 4,8 lần, số tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa II tăng 6,8 lần so với năm 2008.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cho biết, về cơ bản, nguồn lực chất lượng cao (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I, II) đã được sắp xếp vào các vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Đội ngũ trí thức luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp coi trọng vị trí, vai trò và đã tạo điều kiện để đội ngũ trí thức hoạt động phát triển. Đội ngũ trí thức của tỉnh đã có những đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương; một số trí thức đã tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, đã phát huy tốt vai trò, khả năng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, nhiều kết quả nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng các chính sách khác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

TS. Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ 
được tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ”

Nhằm động viên, khích lệ, phát huy phong trào học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo và cống hiến của đội ngũ trí thức, người lao động trong công cuộc kiến thiết xây dựng tỉnh Bắc Kạn, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội, đoàn thể với đội ngũ trí thức, tháng 5/2022, lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Tri thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ” giai đoạn 2015 - 2020; trao giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, năm 2020 - 2021. Buổi lễ đã tôn vinh 6 cá nhân đạt danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ”, 4 cá nhân đạt danh hiệu “Điển hình lao động sáng tạo”, 3 cá nhân đạt danh hiệu “Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh; các cá nhân đạt giải cao trong Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức với sự tham gia của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Thường trực các huyện ủy, thành ủy và hơn 200 trí thức trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, một số sở, ban, ngành liên quan và gần 40 trí thức tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, đội ngũ trí trức của tỉnh khá đông đảo nhưng phân bố chưa hợp lý. Số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ trên đại học chủ yếu làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Việc bố trí, sử dụng trí thức làm lãnh đạo, quản lý còn hạn chế, nhất là trong việc xem xét bổ nhiệm trí thức trẻ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt các cấp (tỉnh chưa có cán bộ chủ chốt dưới 35 tuổi). Thực tế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu rất khiêm tốn, chưa có các chuyên gia đầu ngành, từ đó hạn chế rất nhiều trong việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật tại địa phương. Số lượng trí thức tham gia nghiên cứu khoa học còn ít; chất lượng đề tài, dự án do cán bộ trong tỉnh chủ trì thực hiện hiệu quả chưa cao…

Để thu hút cũng như giữ chân được những người có trình độ cao về công tác tại tỉnh trong thời gian tới, cần nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của đảng, chính quyền với đội ngũ trí thức, trong đó công tác xây dựng đội ngũ trí thức là thường xuyên quan trọng, nhất là việc đào tạo, quy hoạch đội ngũ trí thức theo yêu cầu phát triển của ngành, địa phương. Bố trí sắp xếp vị trí việc làm hợp lý để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ của mình; tạo môi trường thuận lợi cho trí thức phát huy tối đa năng lực công tác. Quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phát triển, ưu tiên hỗ trợ các cán bộ đi học trình độ cao ở các ngành nghề cần thiết. Đối với đội ngũ trí thức, cần tiếp tục phát huy, tiếp thu những thành tựu khoa học - kỹ thuật mới, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà để nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh... Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nhất là nhiệm vụ, tư vấn, phản biện, giám định xã hội theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.../.

Hương Dịu