PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
Năm 2021, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức, nâng cao về chất lượng, tạo tiền đề, động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công tác thi đua, khen thưởng chú trọng đến đối tượng là người nông dân, người lao động trực tiếp
(Ảnh: Khen thưởng các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2021)

Trong năm, các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng. Các phong trào thi đua: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt trong năm, hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Bắc Kạn đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sáng kiến, hành động cụ thể, thiết thực, góp phần phòng chống dịch bệnh, xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Cùng với việc triển khai, duy trì phong trào thi đua thường xuyên trong năm với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”, UBND tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Kạn năm 2021 và hai đợt thi đua đặc biệt là chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và chào mừng 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 - 01/01/2022).

Hưởng ứng phát động thi đua thường xuyên và các đợt thi đua cao điểm của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Trong tổ chức các phong trào thi đua, các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thi đua có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng tuyên truyền và phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến ... Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, tạo được sức lan toả sâu rộng đến cộng đồng xã hội.

Tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Cùng với tổ chức tốt các phong trào thi đua, công tác khen thưởng thời gian qua cũng được quan tâm đổi mới, nâng cao hơn về chất lượng. Tỉnh Bắc Kạn đã niêm yết công khai các danh mục thủ tục hành chính, trong đó có 9 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng. 100% thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đều được thực hiện theo đúng quy trình một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời, chú trọng khen thưởng đối với các đối tượng là người nông dân, đặc biệt là các hộ gia đình hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để làm đường, xây dựng nông thôn mới, hộ gia đình nghèo có ý chí vươn lên làm giàu; khen thưởng người lao động, người làm chuyên môn nghiệp vụ và những tập thể nhỏ, những đối tượng ở những vùng khó khăn... Cùng với đó, tỉnh đã quan tâm tổ chức rà soát, thẩm định, giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng. Trong năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đã quyết định khen thưởng đối với 710 tập thể, 659 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể, Bằng khen cho 8 tập thể, 7 cá nhân; trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 cá nhân, Huân chương Lao động các hạng cho 1 tập thể, 11 cá nhân. Tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, chiến sĩ, người lao động trực tiếp và công chức, viên chức không làm công tác quản lý là 444/659 người, chiếm tỷ lệ 67,37%, tăng 5,62% so với năm 2020.

Cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, nâng cao chất lượng và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc, thực hiện phần mềm “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử ngành Thi đua, khen thưởng” trong việc gửi hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, đơn vị.

Các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được quan tâm đổi mới đã tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Hiện nay, đã có 15/20 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức; chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua giữa các khối thi đua chưa thật đồng đều; việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tập trung chủ yếu vào các đợt thi đua cao điểm...

Để khắc phục những hạn chế này, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo cụ thể; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và các thành viên hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cũng tiếp tục rà soát, hướng dẫn bổ sung các phong trào thi đua, tiêu chí thi đua… để đảm bảo tính cụ thể, thống nhất, dễ thực hiện, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là biện pháp, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh…/.

Bích Huệ