PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Sáng 18/6, huyện Bạch Thông tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề “Đoàn kết - dân chủ - khát vọng - phát triển”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

45 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2029 - 2024 để triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền vận động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng, nâng cao chất lượng các cuộc vận động trong việc phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; phát huy truyền thống đoàn kết, quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tăng cường xây dựng, củng cố về tổ chức hoạt động của Mặt trận cơ sở, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong nội bộ Nhân dân. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hằng năm được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm triển khai sâu rộng và có hiệu quả. Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội được triển khai kịp thời và đúng đối tượng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với chủ đề “Đoàn kết - dân chủ - khát vọng - phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu chung nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, phát huy tinh thần, khát vọng vươn lên của Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng huyện Bạch Thông phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội đề ra các chỉ tiêu cụ thể: 100% khu dân cư duy trì thực hiện đầy đủ và nâng cao chất lượng 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, duy trì chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hằng năm, 100% xã, thị trấn xây dựng được mô hình khu dân cư “vườn sạch, nhà đẹp, ngõ sáng”; mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, góp phần phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; 100% các thôn, tổ dân phố có hương ước, quy ước; 100% mô hình tự quản của các khu dân cư hoạt động có hiệu quả…

Đại hội đã hiệp thương cử 45 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương cử đồng chí Hoàng Hữu Khôi làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương tại Đại hội

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2019 - 2024./.

Hương Dịu