PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảng bộ Các cơ quan tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đảng bộ Các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 70 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 30 đảng bộ và 40 chi bộ cơ sở với gần 3.000 đảng viên.

Những năm qua, Đảng bộ CCQ tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Tích cực triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022 nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng thuận về tư tưởng và hành động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ. Kịp thời thông tin về tình hình thời sự thế giới, trong nước và địa phương cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ, đảng viên, qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, giữ vững niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đảng bộ đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nổi bật là đẩy mạnh việc tuyên truyền, tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức học tập và triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng CCQ tỉnh lần thứ X… Thông qua đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ đã có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác tuyên truyền và giáo dục truyền thống thường xuyên được Đảng bộ quan tâm. Đảng ủy CCQ tỉnh và các chi, đảng bộ trực thuộc thường xuyên tổ chức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Qua đó, nâng cao nhận thức, niềm tin, niềm tự hào dân tộc và truyền thống của quê hương cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ; đồng thời nâng cao ý thức đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động được cấp ủy các cấp thực hiện thường xuyên; chủ động ngắn ngừa cũng như phòng ngừa mọi biểu hiện lệch lạc, sai trái. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ được duy trì thường xuyên, ngày càng đổi mới và nâng cao chất lượng.


Đảng bộ CCQ tỉnh tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi nhằm nâng cao chất lượng
đội ngũ báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng

Tại Đảng bộ CCQ tỉnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy CCQ tỉnh đã tổ chức được 12 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 650 học viên đối tượng kết nạp đảng; 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 660 đảng viên mới kết nạp; 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đảng cho 344 đồng chí là cấp ủy viên cơ sở; phối hợp với Trường Quân sự tỉnh tổ chức 10 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 cho 759 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ.

Theo đồng chí Vi Hồng Dương - Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thời gian tới, Đảng bộ CCQ tỉnh đã xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp. Trước hết, phải nâng cao nhận thức của cấp ủy cơ sở về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ý thức tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh về tư tưởng; tạo sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục đấy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…/.

Hương Dịu