PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 29/4/2021, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh ban hành Chương trình hành động số 07-Ctr/ĐU về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chương trình hành động được ban hành nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phù hợp với tình hình của Đảng bộ; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Nhiệm vụ, giải pháp đề ra gồm: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, coi trọng chất lượng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo quy định; phát huy vai trò tích cực của các tổ chức, đoàn thể trong xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể trong từng thời gian và cả nhiệm kỳ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Hương Lan