PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần, từ 20/3 - 24/3/2023
Trong tuần, từ ngày 20 - 24/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; chủ động triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2023...

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Xây dựng thói quen “Đã uống rượu, bia không lái xe”

Tại Công văn số 1609/UBND-GTCNXD ban hành ngày 20/3, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền các địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trong đó yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng bằng những hình thức khác nhau nhằm tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tâm lý, ý thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là hình thành văn hóa, thói quen “Đã uống rượu, bia không lái xe”, đồng thuận, ủng hộ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Đặc biệt nghiêm cấm lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; có hình thức, biện pháp xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan quản lý nhà nước vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tại Công văn số 1694/UBND-NCPC ban hành ngày 23/3, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

Trong đó yêu cầu phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung chỉ đạo của trung ương, bộ, ngành và của tỉnh về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác để triển khai công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023.

Đồng thời, trong quá trình xây dựng dự thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần tuân thủ đúng quy định, quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm, tham vấn ý kiến, nhất là các ý kiến của các chuyên gia, người làm công tác thực tiễn, đối tượng chịu tác động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan; tăng cường sự phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận…

Phấn đấu tuyển sinh đào tạo nghề cho 6.000 người

Tại Kế hoạch số 206/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2023 ban hành ngày 23/3, UBND tỉnh đề ra mục tiêu: Tuyển sinh đào tạo nghề cho 6.000 người; phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 47% trở lên.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng, các đơn vị liên quan tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ công tác giáo dục nghề nghiệp từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, dự án khác. Tăng cường liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín trong và ngoài tỉnh để đào tạo lao động có chất lượng cao. Triển khai thực hiện xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các ngành, nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn…

Chủ động triển khai kế hoạch phòng, chống dịch

Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là dịch Covid-19… là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1691/UBND-VXNV ban hành ngày 23/3.

Cụ thể, Sở Y tế chủ động tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm dịch y tế, theo dõi, giám sát tại cộng đồng, các địa điểm nguy cơ cao và trong các cơ sở y tế đế phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch; đảm bảo công tác thu dung, điều trị để hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong...

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp Sở Y tế triển khai hoạt động thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng vắc xin để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch.

Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Khẩn trương giải ngân kế hoạch đầu tư vốn được giao và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1697/UBND-TH yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải ngân kế hoạch đầu tư vốn được giao và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu phê duyệt quyết định đầu tư và giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án, chịu trách nhiệm giải ngân toàn bộ số vốn được giao từ Chương trình trong năm 2023 theo quy định, đảm bảo hoàn thành các dự án đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.

Thu Cúc (tổng hợp)