PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần, từ 23/11 - 27/11/2020
Chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác y tế trong trường học; thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; chỉ đạo công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; hạn chế tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần, từ ngày 23/11 - 27/11/2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Bắc Kạn thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 2147/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Bắc Kạn thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng các đề án, kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí cụ thể trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định; tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu của Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Bắc Kạn thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; hướng dẫn triển khai triển khai Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh…

Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tại Công văn số 6961/UBND-NNTNMT ngày 23/11/2020, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác y tế trong trường học

Tại Công văn số 6691/UBND-VXNV ngày 23/11/2020, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai đến các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác y tế trong trường học.

Thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Tại Công văn số 6998/UBND-NCPC ngày 23/11/2020, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai tuyên truyền, quán triệt Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc, đồng thời, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo đúng quy định tại Nghị định và các quy định khác có liên quan. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Quán triệt triển khai, học tập, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng

Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6999/UBND-VXNV về việc thực hiện Công văn số 540-CV/BCSĐ ngày 18/11/2020 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Tại Văn bản, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 01-CV/BCĐ ngày 10/11/2020 của Ban Chỉ đạo quán triệt, triển khai, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng hướng dẫn thực hiện một số mục tiêu của Đề án số 07-ĐA/TU về "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022".

Thực hiện việc khảo sát, thu thập dữ liệu phục vụ cho quá trình triển khai lắp đặt hệ thống Trung tâm Điều hành thông minh

Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7002/UBND-VXNV về việc phối hợp khảo sát, thu thập dữ liệu.

Tại Văn bản, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp với Viễn thông Bắc Kạn thực hiện việc khảo sát, thu thập dữ liệu phục vụ cho quá trình triển khai lắp đặt hệ thống Trung tâm Điều hành thông minh (IOC).

Thời gian khảo sát: Bắt đầu từ ngày 25/11 đến hết ngày 02/12/2020.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025

Tại Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 25/11/2020, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025.

Các nội dung thông tin bao gồm: Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền cho người dân các kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, chủ động phối hợp với chính quyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thông tin việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương …

Thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19

Ngày 25/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7028/UBND-VXNV về thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19.

Tại Văn bản, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị: Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chi cục Hải quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6487/BYT-ATTP ngày 24/11/2020 về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020

Tại Công văn số 7029/UBND-TH ngày 25/11/2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020 và Công văn số 3156/VPCP-TKBT ngày 17/11/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận tại cuộc làm việc chủ chốt tháng 11/2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát những nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, chủ động xây dựng phương án, huy động lực lượng di dời kịp thời người dân đến nơi an toàn. Chỉ đạo tổ chức triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân khi xảy ra thiên tai, bão lũ, sạt lở đất với tinh thần không để người dân bị đói rét, không có chỗ ở; bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; giúp người dân sửa chữa nhà cửa hư hỏng, khôi phục các cơ sở hạ tầng bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, có chính sách hỗ trợ phù hợp, kịp thời để cộng đồng doanh nghiệp, người dân nỗ lực phát triến sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động để bù đắp, góp phần giảm bớt những tổn thất, thiệt hại do thiên tai, bão lũ đã gây ra đối với đồng bào miền Trung...

Kế hoạch hoạt động vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Tại Kế hoạch số 697/KH-BCĐ ngày 26/11/2020, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Kạn giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh, các đơn vị liên quan, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Trong năm 2021, chỉ tiêu vận động giao cho các đơn vị tổng số là 2.640 đơn vị máu; trong đó, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn là 120 đơn vị máu; Trường Cao đẳng Bắc Kạn 130 đơn vị máu; Đoàn các cơ quan tỉnh 170 đơn vị máu; Liên đoàn Lao động tỉnh 220 đơn vị máu; Công an tỉnh 130 đơn vị máu; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 20 đơn vị máu; thành phố Bắc Kạn 240 đơn vị máu; huyện Na Rì 270 đơn vị máu; huyện Pác Nặm 180 đơn vị máu; huyện Ngân Sơn 200 đơn vị máu; huyện Bạch Thông 200 đơn vị máu; huyện Chợ Đồn 270 đơn vị máu; huyện Ba Bể 200 đơn vị máu; huyện Chợ Mới 230 đơn vị máu; Công ty Điện lực Bắc Kạn 60 đơn vị máu...

Chỉ đạo công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tại Công văn số 7040/UBND-TH ngày 26/11/2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để kịp thời có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp theo thẩm quyền, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao vào dịp cuối năm.

Hạn chế tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm

Do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh Covid-19, tại Công văn số 7071/UBND-VXNV ngày 27/11/2020, UBND tỉnh chỉ đạo từ nay đến cuối năm 2020 và năm 2021, hạn chế các đoàn đi thăm quan, học tập chưa thực sự cần thiết. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nếu tổ chức các đoàn đi phải xây dựng kế hoạch chi tiết, kết hợp nhiều nội dung, cần thiết đề xuất một Lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Kết thúc chuyến đi, có báo cáo kết quả cụ thể./.

Lý Hiếu (tổng hợp)