PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần, từ 14/9 - 18/9/2020
Ban hành kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm 2020; tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần, từ ngày 14/9 - 18/9/2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Tại Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 14/9/2020, UBND tỉnh công bố 02 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5430/UBND-NCPC về việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trên địa bàn tỉnh.

Tại Văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các tổ chức hội được giao biên chế tiếp tục triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và các văn bản, kế hoạch của tỉnh về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của tỉnh Bắc Kạn.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh

Đây là chỉ đạo tại Công văn số 5473/UBND-VXNV ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, hành động của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, không để xảy ra tình trạng bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn. 

Ban hành kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn

Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 1666/QĐ-UBND).

Theo đó, dự kiến kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh những tháng cuối năm là 2,7%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng này, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt phương châm của năm 2020 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, với tinh thần “Khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba”; tiếp tục nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, không được lùi bước trước khó khăn, không được chủ quan, thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020.

Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 tỉnh Bắc Kạn

Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND về thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 tỉnh Bắc Kạn.

Mục đích của Kế hoạch nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động, khuyến khích lối sống dinh dưỡng lành mạnh tại nơi làm việc, phòng chống bệnh tật và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực…

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Tại Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 17/9/2020, UBND tỉnh công bố 03 danh mục TTHC mới ban hành; 07 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 15 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020

Tại Công văn số 5514/UBND-NNTNMT ngày 17/9/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Chỉ thị số 6257/CT-BNN-TT ngày 11/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020, Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2020.

Tổng kết Chỉ thị về công tác đấu tranh, ngăn chặn công dân địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động

Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5515/UBND-NCPC về việc tổng kết Chỉ thị số 07/2014/CT-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh.

Tại Văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiến hành tổng kết Chỉ thị số 07/2014/CT-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh về công tác đấu tranh, ngăn chặn công dân địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Thông qua tổng kết nhằm đánh giá khách quan về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5532/UBND-NCPC về việc thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh.

Tại Văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân để nhận thức đúng về mục tiêu, yêu cầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Đề án vị trí việc làm và trong thực hiện tinh giản biên chế. Tiếp tục rà soát lại cơ cấu tổ chức của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp và bố trí, sử dụng biên chế phù hợp với khối lượng công việc thực tế. Thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức kịp thời, đủ số biên chế được giao. Kiên quyết thu hồi biên chế khi các cơ quan, đơn vị, địa phương không đăng ký nhu cầu tuyển dụng hết số biên chế được giao hoặc sử dụng biên chế không có hiệu quả. Kịp thời kiện toàn các vị trí lãnh đạo quản lý các phòng, ban và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo thẩm quyền quản lý (trong đó thực hiện bố trí, sắp xếp đối với các vị trí lãnh đạo quản lý dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh bảo đảm phù hợp)...

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND).

Quy chế gồm 3 Chương, 17 Điều quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, bao gồm thông tin dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám; cơ chế phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2020. 

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; xử lý vi phạm về công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y trong hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh và vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới

Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh có Công văn số 5461/UBND-NNTNMT yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện số 6153/CĐ-BNN-TY ngày 08/9/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Tại Công văn số 5534/UBND-NNTNMT ngày 17/9/2020, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện Văn bản số 6287/BNN-TY ngày 14/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh

Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5545/UBND-NNTNMT về việc thực hiện Thông báo số 328/TB-VPCP ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Tại Văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 328/TB-VPCP ngày 15/9/2020 về công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 546/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản có liên quan về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc như: Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm…

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Ngày 18/9/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 553/KH-UBND về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020; Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 01/10/2020.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020./.

Lý Hiếu (tổng hợp)