PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần, từ 19/10 - 23/10/2020
Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động của tỉnh Bắc Kạn năm 2021; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần, từ ngày 19/10 - 23/10/2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10/10/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020

Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6211/UBND-TH về việc thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10/10/2020 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020.

Tại Văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, của HĐND tỉnh; Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... Từng đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy nội lực, tăng năng suất, chất lượng, phát huy lợi thế của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương…

Tích hợp ứng dụng, sử dụng thông tin lưu trữ trên chíp gắn trên thẻ căn cước công dân

Tại Công văn số 6219/UBND-NCPC ngày 20/10/2020, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu tích hợp dịch vụ, ứng dụng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình vào chíp điện tử trên thẻ căn cước công dân. Giao Công an tỉnh tổng hợp nhu cầu tích hợp dịch vụ, ứng dụng của ngành mình và các sở, ngành, địa phương; tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Công an trước ngày 26/10/2020.

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động của tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6258/UBND-NCPC về việc thực hiện Công văn số 5067/BNV-TCBC ngày 25/9/2020 của Bộ Nội vụ.

Tại Văn bản, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và tương đương, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật về sắp xếp, tổ chức, bộ máy; rà soát, sắp xếp, chấm dứt việc bố trí, sử dụng viên chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Bắc Kạn, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức.

Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; được chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thừa phát lại, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 22/10/2020, UBND tỉnh công bố 13 danh mục TTHC mới ban hành; 15 danh mục TTHC được chuẩn hóa; 32 danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung; 29 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thừa phát lại, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Tại Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 22/10/2020, UBND tỉnh công bố TTHC: Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Kế hoạch tổng thể thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

Ngày 22/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6290/UBND-VXNV về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2103/QĐ-BTP ngày 14/10/2020 của Bộ Tư pháp.

 Tại Văn bản, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 2103/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổng thể thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ngày 22/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6291/UBND-NCPC về việc đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Văn bản, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ tới cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ.

Tăng cường phòng, chống và thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6187/UBND-VXNV về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại Công văn số 6302/UBND-THVX ngày 23/10/2020, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm đúng quy định.

Tại Công văn số 6336/UBND-THVX ngày 23/10/2020 về việc thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Giao Sở Y tế bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế để kịp thời tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền./.

Lý Hiếu (tổng hợp)