PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần, từ ngày 22 đến ngày 26/02/2021
Từ ngày 22 đến 26/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo nổi bật như: Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021; Công văn về việc tiếp tục bố trí công việc cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ…

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

“Phòng là chính, chữa cháy kịp thời”

Đây là phương châm triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCR) năm 2021 đã được tỉnh Bắc Kạn lựa chọn thực hiện tại Kế hoạch số 84/KH-UBND ban hành ngày 23/02/2021.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thôn, bản và các chủ rừng phải duy trì công tác PCCCR, tổ chức lực lượng kiểm tra nhằm phát hiện sớm các điểm cháy, huy động lực lượng tổ chức chữa cháy kịp thời. Trong năm, để phòng cháy rừng (PCR), các địa phương, đơn vị tập trung vào các nội dung: Kiện toàn lực lượng, bổ sung phương án, xây dựng kế hoạch PCCCR; tuyên truyền; thực hiện các biện pháp lâm sinh PCR; trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong kiểm tra an toàn PCCCR trước và trong mùa khô hanh; thông tin dự báo cháy rừng. Đối với chữa cháy rừng (CCR) thực hiện các nội dung: Thông tin báo cháy; tổ chức CCR; phương pháp CCR.

UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 

Với mục tiêu, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội…, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, ngày 23/02/2021, UBND tỉnh ban hành Chương trình (THTK, CLP) năm 2021 tại Quyết định số 244/QĐ-UBND.

Theo đó, căn cứ vào Chương trình THTK, CLP năm 2021 của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạo xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2021 của đơn vị, địa phương mình; chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2021 của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong Chương trình THTK, CLP phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Ngày 23/02/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Theo Kế hoạch, năm 2021, ngành chức năng của tỉnh sẽ triển khai 07 hoạt động chủ yếu trợ giúp người khuyết tật có khó khăn về tài chính như: Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; cung cấp danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý để phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý và giới thiệu người khuyết tật có khó khăn về tài chính đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước khi họ có yêu cầu trợ giúp pháp lý; truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông cho người khuyết tật; tổ chức các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý trọng tâm nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12)... bằng các hình thức phù hợp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Tiếp tục bố trí công việc cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ 

Tại Văn bản số 990/UBND-NCPC ngày 23/02/2021, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Ba Bể và Pác Nặm tổ chức tuyển dụng phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đúng theo quy định của pháp luật đối với những Đội viên đã có phương án bố trí, sử dụng. Đối với Đội viên chưa có phương án bố trí, sử dụng thì tiếp tục bố trí cho Đội viên làm việc tại xã theo đúng vị trí công việc đang đảm nhận nhưng không quá 05 năm kể từ khi kết thúc Đề án để có thời gian sắp xếp, bố trí và giải quyết dứt điểm trong thời hạn này.

Đẩy mạnh tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Để cung cấp thông tin đến các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, đơn vị, thời điểm, hình thức, kế hoạch, nội dung tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, ngày 26/02/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền phải thực hiện trọng tâm, trọng điểm, tiếp cận được các đối tượng, đơn vị điều tra, đảm bảo hiệu quả và thiết thực. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và thời gian cụ thể. Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp cần huy động sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân.

Theo Kế hoạch, thời gian thực hiện tuyên truyền được chia làm 02 đợt. Đợt 1 từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2021, tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính. Đợt 2 từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021, tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tăng cường lưu trữ tài liệu điện tử tại các cơ quan Nhà nước

Đây là yêu cầu của UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị tại Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 26/02/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan; thực hiện các quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong môi trường điện tử tại Lưu trữ cơ quan. Chỉnh lý toàn bộ tài liệu lưu trữ giấy còn tồn đọng của cơ quan, tổ chức, đảm bảo số hóa tối thiểu 50% tài liệu lưu trữ không ở định dạng điện tử có giá trị bảo quản vĩnh viễn, có tần suất khai thác sử dụng cao, có nguy cơ bị hư hỏng nặng và đảm bảo cho việc nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo đúng quy định…

Thống nhất thực hiện việc áp dụng thang bảng lương, chuyển xếp lương và nâng bậc lương cho người lao động đang ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sang ký hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Tại Văn bản số 1040/UBND-NCPC ngày 26/02/2021, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động thực hiện thống nhất việc áp dụng thang bảng lương, chuyển xếp lương và nâng bậc lương cho người lao động đang ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sang ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ./.

Thu Cúc