PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điều chỉnh chỉ tiêu Chương trình phòng chống sốt rét thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số
Ngày 08 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu Chương trình phòng chống sốt rét thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu Chương trình phòng chống sốt rét thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số tỉnh Bắc Kạn năm 2020 đã giao tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

TT

Đơn vị

Dân số được bảo vệ bằng tẩm màn

 Chỉ tiêu đã giao tại Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Chỉ tiêu điều chỉnh

1

Huyện Ba Bể

10.000

0

2

Huyện Na Rì

0

1.905

3

Huyện Ngân Sơn

0

2.857

4

Huyện Pác Nặm

0

5.238

Tổng cộng

10.000

10.000

Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện theo quy định./.

Hồng Nhung