PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Biển quảng cáo du lịch tấm lớn tại tuyến đường Quốc lộ 3 mới
Ngày 11/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1445/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Biển quảng cáo du lịch tấm lớn tại tuyến đường Quốc lộ 3 mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

TT

Tên gói thầu

Nội dung phê duyệt tại QĐ số 873/QĐ-UBND ngày 18/5/2020

Nội dung điều chỉnh

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

  1

 

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Quý II/2020

Quý III/2020

2

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Quý II/2020

Quý III/2020

3

Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình

Quý II/2020

Quý III/2020

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Biển quảng cáo du lịch tấm lớn tại tuyến đường Quốc lộ 3 mới.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Hồng Nhung