PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giai đoạn 2016-2020, Bắc Kạn đã thực hiện kiên cố hóa 158 phòng, lớp học
Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Kạn được bố trí 104.400 triệu đồng vốn Trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án Kiên cố hóa trường, lớp học theo Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Từ nguồn vốn này, tỉnh đã tổ chức rà soát, lựa chọn và triển khai thực hiện 07 dự án Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn 07 huyện thuộc tỉnh. Tổng số phòng học được đầu tư (sau điều chỉnh) là 158 phòng, gồm 107 phòng học mầm non và 51 phòng học tiểu học.

Đến nay, toàn bộ 158 phòng học đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, với tổng số vốn đã giải ngân là 98.411 triệu đồng, đạt 94,3% kế hoạch vốn, đạt 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được phê duyệt.

Các dự án Kiên cố hóa trường lớp học được triển khai hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất của các trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện còn nhiều phòng học tạm, phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, phòng học nhờ, thiếu nhiều nhà công vụ cho giáo viên... Theo tổng hợp rà soát của các huyện, toàn tỉnh có 1.044 phòng, lớp học và nhà công vụ cần kiên cố hóa, gồm 108 phòng học mầm non; 360 phòng học tiểu học; 165 phòng học trung học cơ sở và 417 phòng làm nhà công vụ giáo viên. Trong tổng số đó, có 788 phòng, lớp học, nhà công vụ tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng an toàn khu. Do điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, ngân sách hạn hẹp, vì vậy, tỉnh Bắc Kạn đang kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, tiếp tục thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo, bổ sung thêm kinh phí cho tỉnh để xây dựng thêm các phòng học, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên./.

Bích Huệ