PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022
Năm 2022, UBND tỉnh giao thực hiện giám sát tài chính đối với 4 doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 27/1/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Tại Quyết định, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn căn cứ kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đã được phê duyệt, lập và gửi các báo cáo phục vụ công tác giám sát tài chính theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giám sát trong quá trình thực hiện Kế hoạch./.

Bích Huệ