PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giao ban các cơ quan khối Đảng 9 tháng đầu năm 2022
Sáng 6/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng 9 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị khối Đảng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiều chủ trương lớn về công tác chuyên môn do các đơn vị trình đã được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, cho ý kiến giải quyết. Do đó, các đơn vị đã tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch. Tiêu biểu như Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đoàn công tác của Trung ương đến làm việc tại tỉnh; tham mưu trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ký, ban hành 459 văn bản; thẩm định 511 văn bản của các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan liên quan trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành; công tác soạn thảo, biên tập, hoàn chỉnh các văn bản đảm bảo tiến bộ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ bảo đảm theo quy định. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2022, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo; tổ chức 4 hội nghị triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, 2 hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động định hướng tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị còn một số hạn chế như công tác thăm nắm tình hình Nhân dân của Ban Dân vận đôi lúc chưa kịp thời. Ban Tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo có nội dung, chất lượng chưa cao; việc nắm bắt, báo cáo về tình hình dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời, thông tin chưa nhiều, nhất là những nội dung thông tin liên quan đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Báo Bắc Kạn, từ tháng 9/2022, Ban Biên tập chỉ có 2 thành viên nên công tác kiểm duyệt nội dung thông tin xuất bản bị quá tải; việc thực hiện chuyển đổi số hoạt động tòa soạn gặp nhiều khó khăn do nguồn nhân lực và trang thiết bị hiện có chưa đáp ứng được nhu cầu…

Tại Hội nghị, các đơn vị đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về nguyên nhân những hạn chế còn tồn tại, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị với Thường trực một số nội dung để tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị khối Đảng trong công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong năm; các cơ quan đã bám sát nhiệm vụ và thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, nhiều nội dung trong quá trình triển khai thực hiện có sự sáng tạo, đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, theo đánh giá của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, công tác tham mưu của các đơn vị chưa chủ động, kịp thời, có lúc chưa sát với tình hình thực tiễn; chất lượng công tác tham mưu một số nội dung văn bản chưa cao; giải pháp của từng đơn vị nhằm nâng cao chất lượng công chức chưa cụ thể…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2022 và có giải pháp quyết liệt để thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác năm; tăng cường công tác tham mưu lĩnh vực đơn vị mình phụ trách; có giải pháp nâng cao chất lượng công chức từng đơn vị; bám sát địa bàn, lĩnh vực, cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những nội dung mà các đơn vị đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện; rà soát tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua khen thưởng; chủ động thực hiện nhiệm vụ năm 2023 theo kế hoạch./.

Hương Dịu