PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2020, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1597/2011/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Nội vụ Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Bản điện tử gửi vào địa chỉ email: tuanmn.snv@backan.gov.vn hoặc tuansnvbackan@gmai.com

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (kể từ ngày 06/7/2020).

Xem dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ https://backan.gov.vn/pages/van-ban-du-thao-41.aspx./.

Hương Lan