PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hiệu quả từ các dự án hỗ trợ liên kết phát triển sản xuất tại thành phố Bắc Kạn
Từ năm 2019, thành phố Bắc Kạn triển khai thực hiện 5 dự án hỗ trợ phát triển phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại hai xã Dương Quang và Nông Thượng, với tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ thực hiện 1.570 triệu đồng. Qua rà soát, đánh giá thực tế, các dự án liên kết phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị cơ bản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mô hình sản xuất cây nghệ nếp theo chuỗi giá trị tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn 

Đến nay, thành phố đã thực hiện xong 3 dự án (Dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị gà thịt; Dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị vịt thịt và Dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thịt lông màu); 2 dự án đang trong giai đoạn thực hiện là Dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị cây trám đen và Dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị cây nghệ.

Cụ thể, Dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị gà thịt thực hiện từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020 tại xã Dương Quang quy mô 5.600 con, với 36 hộ tham gia. Kết thúc Dự án, tỷ lệ gà sống đạt 93%, trọng lượng trung bình xuất chuồng đạt 2,2 kg, giá bán 60.000 đồng/kg, tổng doanh thu đạt 687 triệu đồng. Dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị vịt thịt thực hiện từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020 tại xã Nông Thượng quy mô 2.700 con, với 8 hộ tham gia. Kết thúc Dự án, tỷ lệ vịt sống đạt trên 94%, trọng lượng trung bình xuất chuồng là 2,8 - 3,2 kg/con, giá bán 50.000 đồng/kg, tổng doanh thu đạt 380 triệu đồng. Dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thịt lông màu thực hiện từ tháng 9/2020 đến tháng 7/2021 tại hai xã Dương Quang và Nông Thượng, quy mô 5.282 con với 19 hộ tham gia. Qua kết quả đánh giá hiệu quả trong 2 chu kỳ đầu, tỷ lệ gà sống đạt 93%, trọng lượng gà xuất chuồng trung bình đạt 2,3 kg, giá bán 70.000 đồng/kg. Doanh thu đạt được sau khi kết thúc 2 chu kỳ khoảng 688 triệu đồng.

Đối với 2 dự án còn lại là Dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị cây nghệ thực hiện từ tháng 8/2020 đến tháng 11/2021 tại xã Nông Thượng có quy mô 13 ha, với 24 hộ tham gia và Dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị cây trám đen thực hiện từ tháng 12/2019 đến hết tháng 12/2022 với quy mô 29 ha, có 28 hộ tham gia. Hiện cây nghệ và cây trám đen đều đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Nhìn chung, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố khi triển khai đều trên cơ sở rà soát, tổng hợp ý kiến từ nhu cầu của người dân nên việc thực hiện nhận được sự tham gia tích cực của người dân. Hiệu quả các dự án mang lại không chỉ góp phần chuyển đổi mạnh về nhận thức của người dân, đặc biệt việc tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hiểu được vai trò của mình trong liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm đầu ra, chuyển đổi cây trồng theo hướng hàng hóa, mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn. Cũng từ đó, nhiều hộ gia đình đã gia nhập vào tổ hợp tác, hợp tác xã, tham gia vào hoạt động kinh tế tập thể. Không chỉ vậy, dự án giúp các doanh nghiệp, nhất là các hợp tác xã nâng cao năng lực trong quản lý, xây dựng được vùng nguyên liệu, có cơ hội đầu tư nâng cấp nhà xưởng, máy móc, quy mô sản xuất, qua việc thực hiện dự án liên kết đã có thêm các thành viên liên kết để củng cố bộ máy, từng bước đưa hợp tác xã phát triển đi lên.

Trong thời gian tới, thành phố Bắc Kạn tiếp tục vận động, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân thực hiện sản xuất theo hướng tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực của địa phương như chuối, nghệ, gừng, mơ, thịt lợn hun khói… Khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tạo thuận lợi hành lang pháp lý để tăng cường thu hút, mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Thành phố cũng sẽ phối hợp với Sở Công Thương và các sở ngành chuyên môn tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực địa phương tới thị trường trong và ngoài nước, đồng thời hướng dẫn các tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình tham gia đăng ký sản phẩm OCOP, huy động, lồng ghép từ nhiều nguồn vốn để thực hiện các dự án liên kết chuỗi giá trị./.

Thu Trang