PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Năm 2022, bám sát chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội và UBND tỉnh, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tăng cường công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chỉ tiêu kế hoạch giao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, trong lĩnh vực lao động việc làm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của các cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực thực hiện của cơ quan chuyên môn, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 8.095/6.000 người, đạt 135% kế hoạch, trong đó đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được 753/500 người, đạt 151% kế hoạch; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm được 7.575/7.000 người, đạt 108% kế hoạch, trong đó giải quyết việc làm được 502/500, đạt 100,4% kế hoạch; tuyển mới và đào tạo nghề được 8.155/6.000 người, đạt 136% kế hoạch. 

Năm 2002, có 753 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Ảnh: Sở LĐTB&XH tổ chức lễ chào mừng đoàn thực tập sinh tỉnh Bắc Kạn đi học tập và làm việc tại Nhật Bản)

Trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 101,9%; bảo hiểm thất nghiệp đạt 101,3%; tốc độ tăng trưởng bảo hiểm tự nguyện 30%. 

Đảm bảo thực hiện tốt các quyền của trẻ em, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí, duy trì tối thiểu 75% các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Tổ chức tiếp nhận 98/80 học viên vào cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy, đạt 122% kế hoạch.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, dự ước kết quả sơ bộ tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh năm 2022 giảm khoảng 2,55%, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 24,82%, đạt kế hoạch đề ra. 

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu giao, ngay từ đầu năm, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, phê duyệt các chương trình, kế hoạch về thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; phân bổ các chỉ tiêu về cai nghiện bắt buộc, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội năm 2022 cho các huyện, thành phố; quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, mặc dù Trung ương giao vốn chậm, hệ thống các văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ nhưng Sở đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương triển khai các phần việc được giao; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực giảm nghèo và tổ chức đánh giá, rà soát hộ nghèo đảm bảo thực chất, khách quan.

Bên cạnh đó, Sở cũng quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy; chỉ đạo tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. 

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác định, sau khi có Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, Sở sẽ triển khai ngay nhiệm vụ đến toàn Ngành; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, trình phân bổ chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội cho các đơn vị trực thuộc và UBND các huyện, thành phố để có cơ sở triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch./.

Bích Huệ