PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm với doanh nghiệp có vốn Nhà nước
Sáng 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2021 với doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị 

Sau khi thực hiện tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn 4 doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Kạn; Công ty TNHH MTV Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn và 1 doanh nghiệp có vốn Nhà nước (Nhà nước nắm giữ 46% vốn) là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn.

Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty trong 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản ổn định mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo số liệu báo cáo của các Công ty, chỉ tiêu về doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước đạt từ 30% - 58% so với kế hoạch được UBND tỉnh giao, tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận còn thấp, chỉ đạt từ 10% - 20% so với kế hoạch được UBND tỉnh giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận giải pháp để tháo gỡ khó khăn và kế hoạch phát triển sản xuất của các doanh nghiệp. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Kạn cần nghiên cứu thay đổi hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường trong tình trạng dịch bệnh Covid-19 kéo dài, đồng thời nghiên cứu phát triển sản phẩm trong khuôn khổ quy định của pháp luật để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Công ty TNHH MTV Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn tổ chức rà soát, tổng hợp thông tin, số liệu tài sản được giao quản lý để phục vụ công tác theo dõi, quản lý, lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng hằng năm, đồng thời có cơ sở đề xuất sửa chữa lớn hoặc cải tạo trong trường hợp cần thiết.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tổ chức nghiên cứu xây dựng hoặc liên doanh, liên kết xây dựng đề án, dự án phát triển sản xuất kinh doanh nông, lâm sản trên cơ sở tiềm năng sẵn có về đất đai, nhân lực… của Công ty, qua đó huy động tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp hằng năm.

Đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn nghiên cứu, mở rộng thị trường theo hướng tìm kiếm và sản xuất kinh doanh các sản phẩm mới phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đề nghị các doanh nghiệp rà soát và sắp xếp lại tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu quả nhất. Trong xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phải đảm bảo có hiệu quả, khả thi…

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh và những vẫn đề còn tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đề nghị các sở, ngành tăng cường vai trò giám sát, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Các huyện, thành phố phối hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp quyết tâm sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hoạt động, đảm bảo minh bạch, hiệu quả./.

Hương Lan