PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng 21/01/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bí thư các Huyện, Thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng, cả nước ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - một sự kiện trọng đại của Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

Cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Đây là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác định, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 trong đó yêu cầu, cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện thắng lợi Cuộc bầu cử, làm cho Cuộc bầu cử được tiến hành thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tiếp đó, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp, các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Cuộc bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định, tiến độ đề ra.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến góp phần vào thành công của Hội nghị. Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trong quá trình này, cần chú trọng quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp trong sạch, vững mạnh. Trong công tác cán bộ, lựa chọn cán bộ để bầu ra đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thực sự xứng đáng có đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội nghị đã được quán triệt một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện Cuộc bầu cử, gồm: Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông tri số 13/TT-MTTQ-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc MTTQ Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Hội nghị đã truyền đạt đầy đủ tinh thần, nội dung cơ bản của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử. Kết quả Hội nghị sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; về vai trò, vị trí của các cơ quan dân cử trong đó có Quốc hội, HĐND và trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân để Nhân dân lựa chọn bầu cho nhiệm kỳ sắp tới. Qua đây, đề cao và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời giúp các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành tổ chức tốt nhất các hoạt động bầu cử nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của dân, do dân và vì dân.

Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, sau Hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử.

Theo đồng chí Chủ tịch Quốc hội, việc triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới rất khẩn trương với khối lượng công việc lớn, phạm vi khắp toàn quốc. Do đó, để triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định, cần có sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.../.

Hương Dịu