PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh
Sáng 20/01/2021, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ XI.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các nội dung: Nghị quyết 16-NQ/ĐH ngày 28/10/2020 về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 06-CT/TU ngày 24/12/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 18/8/2020 về Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU ngày 29/10/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ Các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 18/01/2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Vi Hồng Dương nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai văn bản của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng chí đề nghị sau Hội nghị này, các đơn vị sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…/.

Hương Lan