PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội Nhà báo Bắc Kạn không ngừng nâng cao vị trí, chất lượng hoạt động trong thời kỳ mới
Là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiệp vụ báo chí trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh luôn là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị - tư tưởng

Tỉnh Bắc Kạn hiện có 03 cơ quan báo chí địa phương; 02 cơ quan báo chí Trung ương có đại diện và thường trú; 06 cơ quan báo chí Trung ương, ngành cử phóng viên phụ trách địa bàn cùng các cơ quan, đơn vị hoạt động mang tính chất thông tin báo chí. Đến nay, tỉnh có 84 nhà báo được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ, trong đó 72 nhà báo là hội viên sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ người làm báo Bắc Kạn tiếp tục sự nghiệp đổi mới, sáng tạo tác phẩm báo chí, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị - tư tưởng. Các cơ quan báo chí tỉnh Bắc Kạn đã tập trung tuyên truyền tích cực các sự kiện trọng đại của đất nước như: Đại hội lần thứ XII của Đảng, hoạt động của Quốc hội khóa XIV, các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ...; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh. Tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Báo chí đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đáp ứng ngày càng cao đời sống tinh thần, cổ vũ các điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Các cơ quan báo chí tỉnh Bắc Kạn luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân. Luôn bám sát định hướng, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của tỉnh; tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, những việc làm và luận điệu sai trái, làm phương hại đến khối đại đoàn kết và lợi ích của toàn dân tộc.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Hội cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị 37 ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về “tiếp tục nâng cao vị trí, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; kiện toàn tổ chức, hướng hoạt động về Chi hội và hội viên; quan tâm chăm lo bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên; chủ trì phối hợp tổ chức Giải Báo chí Bắc Kạn; vận động hội viên - nhà báo sáng tạo tác phẩm tham dự Giải Báo chí quốc gia và các giải báo chí chuyên ngành do Trung ương tổ chức; khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động báo chí và công tác Hội...

Trong nhiệm kỳ, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục chủ trì phối hợp tổ chức Giải Báo chí Bắc Kạn. Giải lần thứ 6 (năm 2014 - 2015) có 24 tác phẩm đoạt giải, với 1 giải A, 4 giải B và 19 giải C. Giải lần thứ 7 (năm 2016 - 2017) có 35 tác phẩm đoạt giải, trong đó 7 giải B và 28 giải C. Giải lần thứ 8 (năm 2018 - 2019) có 39 tác phẩm đoạt giải, với 09 giải B và 30 giải C. Giải Báo chí Bắc Kạn tổ chức trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được thay đổi, bổ sung theo hướng mở rộng quy mô, nâng số lượng giải, mức thưởng và thu hút đông đảo hội viên - nhà báo, người làm báo trong và ngoài tỉnh tham gia. Qua đó cho thấy sự trưởng thành, đóng góp tích cực của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp báo chí của tỉnh.

Ngoài ra, các hội viên Hội Nhà báo tỉnh còn hưởng ứng tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có 03 hội viên được Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt I (giai đoạn 2016 - 2020).

Từ năm 2015 - 2018, Hội Nhà báo duy trì tổ chức kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) kết hợp với hội thảo, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ báo chí và công tác Hội như: Hội thảo “90 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - Truyền thống, bản lĩnh, trách nhiệm của người làm báo” (năm 2015); Tọa đàm “Nâng cao chất lượng báo chí Bắc Kạn” (năm 2016), tọa đàm “Thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo” (năm 2017), Gặp mặt trao đổi nghiệp vụ (năm 2018). Đặc biệt, duy trì xuất bản và từng bước nâng cao chất lượng Đặc san Người làm báo Bắc Kạn 6 số/năm. Đây là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ hội viên và người làm báo ở địa phương.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao”, sau 5 năm triển khai, Hội đã hỗ trợ kinh phí sáng tạo cho 90 tác phẩm báo chí. Đây là những tác phẩm đúng đề tài, có tính định hướng, tính thời sự, phát hiện cái mới, phản ánh các mặt công tác chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề án hỗ trợ đã mang lại hiệu quả thiết thực, được hội viên - nhà báo hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng báo chí địa phương, đồng thời gắn bó hội viên - nhà báo với tổ chức Hội.

Nhìn lại những chặng đường của Hội Nhà báo tỉnh có thể thấy được những nỗ lực vượt khó để từng bước hoàn thành trách nhiệm tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm báo địa phương, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền đã giao phó, đồng hành cùng sự đổi mới và phát triển của quê hương. Như Bác Hồ kính yêu đã nhắc nhở tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam: “Là một tổ chức chính trị và nghiệp vụ, nhiệm vụ của hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì hội nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng”./.

Thu Trang