PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn
Sáng 21/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận (CTMT) ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn”. Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội thảo.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban CTMT ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn” được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của MTTQ; củng cố tổ chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban CTMT ở khu dân cư; quan tâm chính sách, chế độ đối với cán bộ MTTQ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp “Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới”.

Theo khảo sát đánh giá hằng năm cho thấy, hệ thống, tổ chức bộ máy Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban CTMT ở khu dân cư những năm qua đã từng bước được củng cố, xây dựng và hoạt động tương đối nền nếp, hiệu quả; được quan tâm, kiện toàn, củng cố đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định và theo định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo báo cáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 74 ủy viên. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 417 ủy viên. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 3.922 ủy viên. Ban CTMT được thành lập ở khu dân cư, tuy không phải là một cấp của Mặt trận nhưng ngày càng đóng vai trò quan trọng là cánh tay nối dài của MTTQ cấp xã, là cầu nối trực tiếp và tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Theo thống kê, trong 1.292 khu dân cư hiện có 330 Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT, chiếm 25,6%; 791 Trưởng ban CTMT không kiêm nhiệm, chiếm 61,2%; 171 Trưởng ban CTMT kiêm nhiệm các chức danh khác, chiếm 13,2%. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, từ tháng 8/2020, Trưởng ban CTMT được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 0,6 - 0,8 mức lương cơ bản. Đây là yếu tố quan trọng để xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Ban CTMT trong hoạt động tại cơ sở.

Góp ý vào dự thảo Đề án, các đại biểu đều nhất trí cao với nội dung của Đề án, đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh bổ sung thêm giai đoạn thực hiện và tên Đề án là "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban CTMT ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030". Việc bổ sung để Đề án có lộ trình cụ thể, các nhiệm vụ, giải pháp cần được tiếp tục trong thời gian dài, nếu chỉ thực hiện đến 2026 thì thời gian quá ngắn, vì vậy cần định hướng đến năm 2030. Một số ý kiến đề nghị bổ sung, lược bỏ một số câu từ cho phù hợp, bảo đảm sự chặt chẽ

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Từ Đông Điền cho biết, đây là cơ sở thực tiễn để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Thu Trang