PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Văn bản số 36-HD/TGTU Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở cần tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc các quan điểm cơ bản của Đảng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bao gồm:

Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị, trên cơ sở nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; là giải pháp đột phá, với bước đi, lộ trình phù hợp để tỉnh Bắc Kạn có bước phát triển rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nắm bắt kịp thời, tận dụng triệt để các cơ hội để nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tạo động lực đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bất lợi của biến đổi khí hậu, môi trường, các yếu tố khác, bảo đảm quốc phòng, an ninh; an toàn thông tin mạng để Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, xã hội, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp. Cần có cách tiếp cận mở, sáng tạo, tạo mọi thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Tránh mọi biểu hiện bàng quan, thiếu tự tin, thụ động, nhưng không chủ quan, nóng vội, duy ý chí.

Phát huy tối đa các nguồn lực, bảo đảm đủ nguồn lực cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xác định nguồn lực bên trong là quyết định, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Trong tiến trình đó, phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc và đồng thuận của toàn xã hội.


Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với bước đi, lộ trình phù hợp
để tỉnh Bắc Kạn có bước phát triển rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội

Theo Hướng dẫn 36-HD/BTGTU, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong quá trình quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW cần nắm vững các mục tiêu của việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong giai đoạn từ nay đến năm 2045 là:

Thứ nhất, để đáp ứng các yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn đến năm 2045, việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phải hướng tới mục tiêu tổng quát: Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Thứ hai, để việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, từ nay đến năm 2045 phải hướng tới một số mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2025: Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của tỉnh. Xây dựng hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến so với các tỉnh, thành trong khu vực; Internet băng thông rộng phủ 100% các xã, phường, thị trấn. Xây dựng chính quyền điện tử, dần chuyển sang chính quyền số; chuyển đổi số trên một số lĩnh vực như y tế, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, du lịch... Cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.   

Đến năm 2030: Phấn đấu phủ sóng toàn tỉnh mạng di động 5G; mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp. Đẩy mạnh phát triển kinh tế số. Cơ bản hình thành Chính quyền số. Hoàn thành cơ bản việc triển khai các hạng mục, dự án thành phần của đô thị thông minh, chính quyền điện tử các cấp.

Tầm nhìn đến năm 2045: Phấn đấu hình thành đô thị thông minh kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong toàn quốc, phát triển trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, có doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với năng suất lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp nghiên cứu kỹ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu trong Kế hoạch số 185-KH/TU, ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để vận dụng vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị bao gồm: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia. Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tập trung phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Chính sách phát triển nguồn nhân lực. Chính sách phát triển các ngành ưu tiên. Chính sách hội nhập quốc tế. Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể./.

Hương Dịu