PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện ủy Chợ Mới triển khai Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Chợ Mới đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, Huyện ủy Chợ Mới đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong đó xác định thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể.

Để Nghị quyết đi vào đời sống, công tác tuyên truyền được huyện tập trung chỉ đạo thực hiện. Các chi, đảng bộ trực thuộc chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể tổ chức quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến cấp cơ sở, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Đối với 04 Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Huyện ủy Chợ Mới cũng đã đề ra các giải pháp và thực hiện ngay từ sớm. Trong đó, Chương trình trọng tâm về công tác cán bộ, huyện thực hiện kế hoạch tổng thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn huyện, đồng thời có kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cùng với đó, UBND huyện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chính sách tinh giản biên chế; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Đối với Chương trình trọng tâm thứ hai về công tác cải cách hành chính, huyện xác định thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, khắc phục các chỉ số thành phần thấp điểm, giảm điểm và duy trì, cải thiện các chỉ số thành phần ở mức cao và tăng điểm, đồng thời thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI).

Trong triển khai Chương trình trọng tâm thứ ba về phát triển nông lâm nghiệp, huyện tập trung thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Đề án phát triển sản xuất theo chuỗi một số nông lâm sản chủ lực huyện Chợ Mới giai đoạn 2019 - 2025; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của tỉnh để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông, lâm nghiệp... gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải và lãnh đạo huyện Chợ Mới
thăm mô hình phát triển cây mơ tại xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới

Đối với Chương trình trọng tâm về thu hút đầu tư, huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp của tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng trên địa bàn, đồng thời triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn.

Cùng với thực hiện các Chương trình trọng tâm, huyện Chợ Mới tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong đó, huyện tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, tập trung đẩy mạnh phát triển những sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực theo chuỗi.

Một trong những nhiệm vụ được huyện đặc biệt quan tâm là việc thực hiện Đề án phát triển mỗi xã một sản phẩm. Ngay từ đầu năm, huyện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ và tổ chức các đoàn đi thăm quan, học tập kinh nghiệm, từ đó áp dụng vào thực hiện tại địa phương. Huyện phấn đấu đến năm 2025, có 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó có 05 sản phẩm đạt 4 sao.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách, huy động Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng cơ chế phối hợp trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Cùng với đó, huyện chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao sức khỏe Nhân dân, triển khai công tác giảm nghèo theo kế hoạch.

Trong công tác xây dựng Đảng, huyện tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên ở cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Với những nhiệm vụ được triển khai ngay từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ sẽ là cơ sở để huyện Chợ Mới triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, Nghị quyết Đại hội./.

Hương Lan