PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; khẳng định vị trí, phát huy vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

Các nội dung chủ yếu của Kế hoạch bao gồm: Tham mưu, tư vấn ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục phúc luật và triển khai các hoạt động của Hội đồng năm 2022; tổ chức các phiên họp Hội đồng và Tổ Thư ký để triển khai hoạt động của Hội đồng; sơ kết, tổng kết hoạt động, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục phúc luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện; tư vấn giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các thành viên Hội đồng, các sở, ngành, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan thường trực Hội đồng tỉnh (Sở Tư pháp) theo quy định./.

Thúy Lựu