PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021
Ngày 9/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 392/KH-UBND về kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hoạt động sở hữu trí tuệ; tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh công tác truyền thông khoa học và công nghệ; triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực và hướng công nghệ ưu tiên.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Triển khai có hiệu quả phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Triển khai nghiên cứu, ứng dụng nhân một số giống nấm giá trị kinh tế cao, ứng dụng công nghệ sinh học nhân giống một số cây trồng có giá trị kinh tế; tăng cường ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong sản xuất trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các dịch vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường bám sát, nắm bắt tình hình việc chấp hành pháp luật về khoa học và công nghệ tại các địa phương, cơ sở, để tổ chức triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý, cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Trong năm 2021, hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện và cấp ngành tiếp tục triển khai theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành “Quy chế ứng dụng, nhân rộng đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh”, góp phần duy trì, phát triển kết quả nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả tại địa phương. Tổ chức bàn giao các sản phẩm khoa học và công nghệ cho 08 huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ cấp huyện./.

Minh Huyền