PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc sát trùng, vắc xin tiêm phòng định kỳ cho gia súc đợt 2 năm 2023 và đợt 1 năm 2024
Ngày 31/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 943/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc sát trùng, vắc xin tiêm phòng định kỳ cho gia súc đợt 2 năm 2023 và đợt 1 năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Mua vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng định kỳ cho gia súc đợt 2 năm 2023 và đợt 1 năm 2024

Nguồn sự nghiệp kinh tế được giao tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý II năm 2023

Trọn gói

180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2

Gói thầu số 02: Mua vắc xin tiêm phòng định kỳ cho gia súc đợt 2 năm 2023 và đợt 1 năm 2024

Nguồn sự nghiệp kinh tế  được giao tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý II năm 2023

Trọn gói

180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

3

Gói thầu số 03: Mua thuốc sát trùng phòng, chống dịch bệnh năm 2023

Nguồn sự nghiệp kinh tế  được giao tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý II năm 2023

Trọn gói

180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền