PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025
Nhằm kiểm soát hiệu quả bệnh Lở mồm long móng gia súc và ngăn chặn sự xâm nhập của các chủng vi rút Lở mồm long móng mới gây bệnh cho gia súc từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 15/01/2021).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mục tiêu của Kế hoạch là đến năm 2025, số lượng ổ dịch Lở mồm long móng và gia súc mắc bệnh  trên địa bàn tỉnh giảm từ 10 - 20% so với trung bình của cả giai đoạn 2016-2020. Xây dựng thành công 1 - 2 cơ sở an toàn dịch bệnh cấp xã hoặc liên xã. Xây dựng thành công, duy trì ít nhất 10 cơ sở, chuỗi chăn nuôi gia súc an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng.

Để đạt được mục tiêu trên, các sở, ngành, địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như ngăn chặn sự xâm nhiễm vi rút Lở mồm long móng từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh thông qua việc tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông; kiểm soát, ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật qua các tuyến quốc lộ 3 (qua tỉnh Cao Bằng) và quốc lộ 3B (qua tỉnh Lạng Sơn). Thực hiện tốt công tác giám sát, chuẩn đoán dịch bệnh, tiêm phòng, xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh; kiểm soát vận chuyển, giết mổ, vệ sinh thú ý; ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và nội dung truyền thông nguy cơ phù hợp với từng đối tượng vật nuôi, loại hình truyền thông; tổ chức các lớp tập huấn về truyền thông nguy cơ cho các cán bộ làm công tác thú y, khuyến nông ở cơ sở và người chăn nuôi…

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch được duyệt và quy định hiện hành./.

Nông Cúc