PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
Ngày 31/1/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, thúc đẩy thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, tạo bước thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý, giải quyết công việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức với sự hỗ trợ hiệu quả của các ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện cải cách TTHC.

Tại Kế hoạch xác định cụ thể 33 nhiệm vụ chính, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, kịp thời đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các cấp và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết./.

Đồng Vân