PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 626/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (đối với lĩnh vực khoáng sản).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021, Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản và các văn bản liên quan đến công tác quản lý khoáng sản đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và người dân sinh sống trên địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý đối với những nơi có hoạt động khoáng sản hoặc nơi có nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, để người dân được biết và tích cực phối hợp với chính quyền trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Minh Huyền