PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khẩn trương cập nhật thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
UBND tỉnh vừa có Công văn số 4628/UBND-NCPC đôn đốc các sở, ban ngành cập nhật thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công văn nêu rõ:

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã được tích hợp đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Theo đó, việc cập nhật, địa phương hóa nội dung thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính sẽ đồng thời công khai thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Nhiệm vụ cập nhật thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phân quyền cho các sở, ban, ngành thực hiện từ tháng 5/2020 và được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 3725/UBND-NCPC ngày 02/7/2020 và Văn bản số 4117/UBND-NCPC ngày 21/7/2020. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có một số sở thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được UBND giao tại 02 Văn bản nêu trên.

Nhiệm vụ cập nhật thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính liên quan đến 03 tiêu chí chấm điểm trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính của tỉnh do Văn phòng Chính phủ thẩm định và chấm điểm. Do đó, để tỉnh Bắc Kạn không bị mất điểm chỉ số cải cách thủ tục hành chính năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành chỉ đạo công chức các phòng chuyên môn phối hợp với công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết (cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: “dichvucong.backan.gov.vn”. Sau đó, đăng nhập tài khoản đã được UBND tỉnh phân quyền sử dụng để cập nhật, địa phương hóa các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”.

Các cơ quan, đơn vị gửi UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất là ngày 15/8/2020. Quá thời hạn nêu trên, cơ quan, đơn vị nào chậm tiến độ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao./.

 

Bích Huệ