PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khẩn trương, quyết liệt, triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố khẩn trương, quyết liệt, triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị phổ biến về các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức ngày 15/8/2022

Ngày 2/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1430/QĐ-UBND giao kế hoạch thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và giao dự toán vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn đôn đốc, đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương quyết định đầu tư dự án hoặc chỉ đạo UBND cấp xã quyết định đầu tư dự án các dự án năm 2022 theo quy định; sau khi các dự án được quyết định đầu tư, thực hiện phân bổ và giao chi tiết kế hoạch vốn phân cấp huyện điều hành. Trước khi phân bổ, UBND cấp huyện có trách nhiệm trình HĐND cấp huyện quyết định theo quy định. Sau khi giao chi tiết kế hoạch vốn, UBND các huyện, thành phố xây dựng lộ trình triển khai và giải ngân kế hoạch vốn theo tháng, phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Trong thời hạn 5 ngày làm việc sau khi phân bổ và giao kế hoạch vốn chi tiết, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả phân bổ, lộ trình triển khai về Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan quản lý chương trình cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh.

Đề nghị các sở, ban, ngành được giao làm chủ đầu tư/đơn vị thực hiện các dự án tỉnh điều hành khẩn trương trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án năm 2022 theo quy định, tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2022. Đối với các dự án dự kiến khởi công năm 2023 và được giao dự toán năm 2022 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, các đơn vị thực hiện công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án làm cơ sở để trình giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2022. Các đơn vị xây dựng lộ trình triển khai và giải ngân kế hoạch vốn theo tháng, phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung./.

Bích Huệ