PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2023
Ngày 24/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông qua việc kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, từ đó kịp thời phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong áp dụng pháp luật bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng.

Theo đó, đối với việc kiểm tra liên ngành lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật tập trung vào kiểm tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội. Kiểm tra liên ngành trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện và các lĩnh vực khác theo đề nghị của Sở Tư pháp trong công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Đoàn kiểm tra liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập dự kiến kiểm tra tại 2 huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn và kiểm tra điểm 2 đơn vị cấp xã thuộc huyện bằng hình thức kiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hồ sơ, báo cáo. Thời gian kiểm tra trong quý III, quý IV/2023.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung tại Kế hoạch; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; xây dựng đề cương kiểm tra cụ thể gửi đơn vị được lựa chọn kiểm tra; lựa chọn hình thức, biện pháp kiểm tra phù hợp.

Các đơn vị được lựa chọn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đề nghị của đoàn kiểm tra; bố trí bộ phận chuyên môn để phối hợp trong quá trình thực hiện kiểm tra. Sau khi nhận được kết luận kiểm tra chính thức, trong thời hạn 30 ngày, đơn vị được kiểm tra phải có báo cáo kết quả thực hiện sau kiểm tra bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp, kèm theo tài liệu kiểm chứng cụ thể./.

Hà Lựu