PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hoạt động thanh tra, kiểm tra góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp
Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, qua đó góp phần vào việc xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

9 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã thực hiện 431 cuộc thanh tra, kiểm tra. Hiện nay đang thực hiện 24 cuộc, đã kết thúc, ban hành kết luận 407 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.… 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra. Nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra. Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, trong đó chú trọng một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai; việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành…

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo đơn vị chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện các hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, phiền hà hoặc tham nhũng đối với Nhân dân và doanh nghiệp để xử lý nghiêm minh. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành giờ giấc, kỷ luật lao động, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức… Qua kiểm tra, phát hiện một số tồn tại, hạn chế, kịp thời đề xuất, kiến nghị những hình thức xử lý cũng như biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở...

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương
 của cán bộ, công chức tại UBND xã Địa Linh, huyện Ba Bể

Đặc biệt, sau khi có kết luận, kiến nghị của các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Bí thư các địa phương phân công thường trực cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, đồng thời phải có đầu mối tham mưu cho cấp uỷ địa phương về nội dung này. Đối với những vụ việc có vi phạm của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cấp ủy cùng cấp kiểm tra dấu hiệu vi phạm, quá trình thực hiện bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước...

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, trong đó phấn đấu hoàn thành các cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang. Cùng với đó theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận..., góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội./.

Thu Cúc