PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Ba (khóa XII) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 22/4/2021, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Ba (khóa XII) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Nghị quyết, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu sau:

Về cải cách thể chế: Nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Về cải cách thủ tục hành chính: Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đạt 90% trở lên. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt 80% trở lên, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%; mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%.

Người dân thực hiện thủ tục trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Về cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp đảm bảo theo đúng quy định.

Về cải cách chế độ công vụ: 100% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm; 100% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; phấn đấu từ 80% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên.

Về cải cách tài chính công: 100% cơ quan hành chính từ tỉnh tới cơ sở, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số: 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 80% cuộc họp của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể (trừ các cuộc họp mật) được tổ chức trực tuyến...

Về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Cải thiện mạnh mẽ các chỉ số thành phần của chỉ số PCI, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh trung bình mỗi năm tăng ít nhất 01 bậc trên bảng xếp hạng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hướng tới nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá của cả nước.

Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để hướng tới xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch./.

Hương Lan