PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 22/4/2021, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh kiểm tra cơ sở
sản xuất bún khô của HTX Hồng Luân (xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn)

Nghị quyết phấn đấu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã từng bước trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, thay thế dần quy mô kinh tế hộ gia đình. Tập trung phát triển hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực và các ngành hàng chính theo định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP của tỉnh, có liên kết chặt chẽ giữa các thành viên, giữa hợp tác xã với hộ, nhóm hộ, liên kết giữa các hợp tác xã với hợp tác xã, doanh nghiệp. Hợp tác xã phải được xây dựng và phát triển thực chất trên nền tảng và yêu cầu tất yếu của nền sản xuất với mục tiêu liên kết tạo ra sản phẩm hàng hóa có tính đồng nhất, quy mô tập trung.

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 2 liên hiệp hợp tác xã, 350 hợp tác xã, trong đó có khoảng 70% là hợp tác xã nông nghiệp và nông nghiệp tổng hợp; tỷ lệ hợp tác xã hoạt động khá, tốt đạt từ 75% trở lên; thu nhập bình quân các thành viên hợp tác xã đạt 6 triệu đồng/người/tháng; trung bình mỗi hợp tác xã có từ 15 thành viên trở lên; có ít nhất 20% hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tham gia thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc có liên kết sản xuất với hợp tác xã, doanh nghiệp.

Để triển khai thực hiện, tỉnh sẽ tập trung vào các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền; vận dụng triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh./.

Hương Lan