PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đề xuất được hưởng mức 447.000 đồng/người/tháng
Sở Y tế xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đang tổ chức xin ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo thống kê, hiện có tổng số 1.101 nhân viên y tế thôn, bản đang hoạt động ở các xã trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó có 278 người đang được hưởng mức phụ cấp 0,3/người/tháng và 823 người đang hưởng mức phụ cấp 0,5 người/tháng. Tổng số nhân viên viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hiện chưa được hưởng phụ cấp là 191 người.

Nhân viên y tế thôn bản, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu đang kiêm cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình. Đội ngũ này có vai trò rất quan trọng, giúp ngành Y tế thực hiện tốt công tác truyền thông, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân ngay tại cộng đồng.

Nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho học sinh Trường Mầm non Tân Tú huyện Bạch Thông

Khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, nhân viên y tế ở tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn đã không còn được hưởng phụ cấp nên một số nhân viên y tế tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu ngừng hoạt động hoặc còn hoạt động nhưng mang tính cầm chừng. Mặt khác, ngày 17/7/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo đó, nhân viên y tế thôn bản, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu kiêm cộng tác viên dân số không có trong chức danh không chuyên trách tại thôn, tổ, vì vậy, ảnh hưởng rất lớn đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở, đặc biệt là hoạt động phòng chống dịch bệnh ngay tại cộng đồng.

Để tiếp tục duy trì và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến công tác bảo vệ và chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số/kế hoạch hóa gia đình cho các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với mức 447.000 đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí chi trả được thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp.

Toàn văn Hồ sơ dự thảo Nghị quyết được đăng tải tại mục Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh./.

Bích Huệ