PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Pác Nặm tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Pác Nặm xác định là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra việc triển khai thực hiện xây dựng NTM năm 2021
tại xã Bộc Bố (Ảnh tư liệu)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Pác Nặm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, đến hết năm 2020, huyện Pác Nặm mới có xã Bộc Bố đạt 17 tiêu chí, xã Giáo Hiệu đạt 15 tiêu chí, xã Nhạn Môn đạt 10 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 5 - 9 tiêu chí, bình quân 9,9 tiêu chí/xã.

Năm 2021, huyện phấn đấu bình quân toàn huyện đạt 12,1 tiêu chí/xã trở lên; xã Bộc Bố hoàn thành mục tiêu về đích NTM trong năm; xã Giáo Hiệu và xã Nhạn Môn đạt từ 3 tiêu chí trở lên, các xã còn lại mỗi xã hoàn thành thêm 2 tiêu chí trở lên, phấn đấu có 11 thôn đạt chuẩn NTM. Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, UBND huyện Pác Nặm đã xác định rõ từng tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn của từng xã để có lộ trình thực hiện phù hợp.

Mục tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2021 của từng xã đã được xác định cụ thể. Theo đó, xã Bộc Bố phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo. Xã Giáo Hiệu đạt thêm 3 tiêu chí về điện, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. Xã Nhạn Môn đạt thêm 3 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh. Xã An Thắng đạt thêm 2 tiêu chí về văn hóa, quốc phòng và an ninh. Xã Nghiên Loan đạt thêm 2 tiêu chí về thông tin và truyền thông, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Xã Xuân La đạt thêm 2 tiêu chí về văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Xã Bằng Thành đạt thêm 2 tiêu chí về thông tin và truyền thông, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Xã Công Bằng đạt thêm 2 tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh. Xã Cổ Linh đạt thêm 2 tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh. Xã Cao Tân đạt thêm 2 tiêu chí về tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm Nguyễn Đình Điệp cho biết, năm 2021, huyện Pác Nặm tiếp tục xác định Chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện theo quan điểm toàn diện. Cùng với nhiệm vụ duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, huyện đã chỉ đạo các địa phương đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao chất lượng các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng bền vững. Huyện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo từ huyện đến cơ sở theo hướng tập trung vào công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện theo các nội dung đăng ký.

Đến thời điểm hiện nay, huyện đã xây dựng xong kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị để xây dựng NTM phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. UBND huyện đã chỉ đạo, huy động lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho xã Bộc Bố về đích NTM, thôn NTM năm 2021; đồng thời đầu tư, hỗ trợ các xã khó khăn, các xã thuộc nhóm 5 - 9 tiêu chí theo hướng lựa chọn các tiêu chí không cần nguồn lực đầu tư lớn từ ngân sách nhà nước.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM, công tác tuyên truyền được huyện chú trọng đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể để thay đổi tư duy, nếp sống, nâng cao vai trò chủ thể của người dân. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm hay trong xây dựng NTM; đặc biệt là tuyên truyền, vận động Nhân dân đổi mới tuy duy, cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” từ huyện đến cơ sở. Các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã chủ động lựa chọn các nội dung gắn với tiêu chí cụ thể để vận động hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện.

Đối với xã Bộc Bố, hiện nay, xã đã đạt chuẩn 17/19 tiêu chí NTM, còn 2 tiêu chí chưa đạt chuẩn gồm tiêu chí số 10 về thu nhập (thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 32,2 triệu đồng/người) và tiêu chí số 11 về giảm nghèo (tỷ lệ hộ nghèo của xã theo chuẩn đa chiều là 15,11%). Quyết tâm hoàn thành 2 tiêu chí nêu trên để xã đạt chuẩn NTM năm 2021, huyện Pác Nặm và xã Bộc Bố đã rà soát lại tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo; tập trung cao độ trong phát triển sản xuất, ưu tiên các nguồn lực phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập của người dân, từ đó giảm tỷ lệ hộ nghèo. Xã Bộc Bố tiếp tục duy trì 7 dự án đã thực hiện trong năm 2020 và các dự án từ những năm trước, triển khai các dự án thực hiện năm 2021; tập trung khai thác 70 ha gỗ rừng trồng tại địa phương; tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nâng cao chất lượng nhà ở, hỗ trợ xây mới các nhà tiêu…

Hiện nay, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bộc Bố đang tăng cường công tác tuyên truyền, làm tốt công tác triển khai, hướng dẫn, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao mức sống từ các chính sách giảm nghèo; tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp ngay từ những tháng đầu năm, huyện Pác Nặm đang nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng thành công thôn NTM, xã NTM đầu tiên của huyện trong năm 2021./.

Hương Dịu