PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025
Tại Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 25/11/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt mục tiêu, nội dung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Điều dưỡng người có công, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp, Cơ sở Cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án là 132.625,7 triệu đồng, từ các nguồn đầu tư của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác.

Đề án được triển khai thực hiện sẽ nâng cao năng lực tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người có công với cách mạng, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng được chăm sóc, nuôi dưỡng của đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội và các yêu cầu về phát triển thị trường lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án./.

Minh Huyền