PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 85 thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn
Ngày 22/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1778/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 85: Khảo sát, đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm) thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

Tên gói thầu

Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh

Nay điều chỉnh

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 85: Khảo sát, đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính phục vụ GPMB công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Chỉ định thầu

 

Lý do điều chỉnh: Nhằm đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí và phù hợp với giá trị mới của gói thầu theo dự toán được duyệt.

Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền