PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn
Ngày 22/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 56: Tư vấn kiểm định chất lượng các công trình của dự án thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nội dung theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 06/5/2020

Nội dung điều chỉnh

1

Gói thầu số 56: Tư vấn kiểm định chất lượng các công trình của dự án

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Quý IV/2021

Quý III/2021

 Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo tiến độ thực tế của Dự án.

Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền