PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung các gói thầu tư vấn điều chỉnh dự án Khu tái định cư để GPMB QL279, địa phận thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung các gói thầu tư vấn điều chỉnh dự án Khu tái định cư để giải phóng mặt bằng QL279, địa phận thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập dự án điều chỉnh lần 2

Trái phiếu chính phủ, Ngân sách Trung ương và nguồn thu quyền sử dụng đất cấp huyện

Chỉ định thầu

Quý III/2020

Trọn gói

120 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh lần 2

Chỉ định thầu

Quý III/2020

Trọn gói

120 ngày

3

Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế - dự toán lần 2

Chỉ định thầu

Quý III/2020

Trọn gói

30 ngày

UBND huyện Ba Bể (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền