PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (đợt 2) Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa khẩu Pò Mã (Km0 - Km66+600) - Giai đoạn II
Ngày 25/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 2293/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (đợt 2) Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa khẩu Pò Mã (Km0 - Km66+600) - Giai đoạn II.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 16: Lập nhiệm vụ khảo sát thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật (đoạn từ Km 58+760 - Km 66+600)

Vốn ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

15 ngày

2

Gói thầu số 17: Giám sát công tác khảo sát xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (đoạn từ Km 58+760 - Km 66+600)

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

60 ngày

3

Gói thầu số 18: Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán di chuyển hệ thống điện trong phạm vi GPMB (đoạn từ Km 58+760 - Km66+600)

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

15 ngày

4

Gói thầu số 19: Tư vấn thẩm tra phương án - dự toán di chuyển hệ thống điện trong phạm vi GPMB (đoạn từ Km 58+760 - Km66+600

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

10 ngày

5

Gói thầu số 20: Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán di chuyển mạng cáp viễn thông trong phạm vi GPMB (đoạn từ Km 58+760 - Km66+600)

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

15 ngày

6

Gói thầu số 21: Tư vấn thẩm tra phương án - dự toán di chuyển mạng cáp viễn thông trong phạm vi GPMB (đoạn từ Km 58+760 - Km66+600)

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

10 ngày

7

Gói thầu số 22: Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán di chuyển công trình nước sạch trong phạm vi GPMB (đoạn từ Km 58+760 - Km66+600)

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

15 ngày

8

Gói thầu số 23: Tư vấn thẩm tra phương án - dự toán di chuyển công trình nước sạch trong phạm vi GPMB (đoạn từ Km 58+760 - Km66+600)

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

10 ngày

9

Gói thầu số 24: Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán di chuyển công trình thủy lợi trong phạm vi GPMB (đoạn từ Km 58+760 - Km66+600)

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

15 ngày

10

Gói thầu số 25: Tư vấn thẩm tra phương án - dự toán di chuyển công trình thủy lợi trong phạm vi GPMB (đoạn từ Km 58+760 - Km66+600)

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

10 ngày

11

Gói thầu số 26: Đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính và cắm cọc GPMB (đoạn từ Km 58+760 - Km66+600)

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

30 ngày

Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền