PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa khẩu Pò Mã (Km0- Km66+600) - Giai đoạn II
Ngày 26/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 737/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa khẩu Pò Mã (Km0- Km66+600) - Giai đoạn II.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

1

Gói thầu số 15: Đo đạc, lập hồ sơ trả lại đất

Vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Chỉ định thầu

Quý II/2021

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư), tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền