PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 6/10/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 06: Thi công xây lắp

Nguồn thu xổ số kiến thiết và nguồn ngân sách thành phố Bắc Kạn

Đấu thầu rộng rãi trong nước

(qua mạng)

Quý IV

năm 2022

Trọn gói

270 ngày

2

Gói thầu số 07: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC

Chỉ định thầu

Quý IV

năm 2022

Trọn gói

240 ngày

3

Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình

Chỉ định thầu

Quý IV

năm 2022

Trọn gói

270 ngày

4

Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây lắp

Tự thực hiện

Quý IV

năm 2022

 

270 ngày

5

Gói thầu số 10: Giám sát thi công lắp đặt hệ thống PCCC

Chỉ định thầu

Quý IV

năm 2022

Trọn gói

240 ngày

UBND thành phố Bắc Kạn (Chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền