PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Nà Mực, xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 8/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1884/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Nà Mực, xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công xây dựng công trình

Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh và nguồn vốn cân đối ngân sách huyện

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Quý IV/2021

Trọn gói

270 ngày

2

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Tự thực hiện

 

 

 

3

Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

45 ngày

4

Bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

270 ngày

UBND huyện Na Rì (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói./.

Bế Hiền