PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Mảy Van và Cầu Slam Coóc, huyện Ngân Sơn
Ngày 12/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1898/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Mảy Van và Cầu Slam Coóc, huyện Ngân Sơn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 04: Xây lắp 

Cân đối ngân sách tỉnh và cân đối ngân sách huyện

Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)

Quý IV năm 2021

Trọn gói

300 ngày

2

Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tự thực hiện

 

 

300 ngày

 

3

Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình

Chỉ định thầu

Quý IV năm 2021

Trọn gói

300 ngày

4

Gói thầu số 07: Đo đạc, lập bản đồ trích đo địa chính GPMB

Chỉ định thầu

Quý IV năm 2021

Trọn gói

30 ngày

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền