PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Chợ Mới (cũ) làm cơ sở điều trị Methadone huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 21/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1278/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Chợ Mới (cũ) làm cơ sở điều trị Methadone huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Nguồn sự nghiệp kinh tế tỉnh điều hành năm 2021

Chỉ định thầu

Quý III/2021

Trọn gói

90 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Quý III/2021

Trọn gói

90 ngày

Sở Y tế (Chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền