PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông đoạn Km5+800 - Km6+100 ĐT.258
Ngày 8/9/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1672/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông đoạn Km5+800 – Km6+100 ĐT.258.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công xây dựng công trình

Nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 đã chuyển nguồn sang năm 2021

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Quý III

 năm 2021

Trọn gói

80 ngày

2

Giám sát thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Quý III

 năm 2021

Trọn gói

80 ngày

Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư), tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, cập nhật giá gói thầu, dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền